Creativitat Augmentada

Festival de música i intel·ligència artificial – Barcelona 2021

Les noves tecnologies, i la intel·ligència artificial en particular, estan canviant de la naturalesa dels processos creatius. Els ordinadors exerceixen papers molt significatius en processos creadors com la música, l’arquitectura, les belles arts i la ciència.

La tecnologia sempre ha permès la creativitat humana. Les col·laboracions emergents entre humans i màquines estan abocades a convertir-se en el següent salt tecnològic en l’art i produir obres d’art que mai havíem experimentat abans. Aquest punt de vista ha donat lloc a un nou subcamp de la intel·ligència artificial dit creativitat computacional. Una nova tendència democratitzadora que consisteix a assistir i augmentar la creativitat humana.

El Festival ARTIFICIA és el primer dedicat íntegrament a la creativitat augmentada a Espanya. Es durà a terme durant 2 dies i a més realitzarà activitats educatives al llarg de l’any, així com col·laboracions puntuals amb altres organitzacions relacionades amb la música, la tecnologia i la intel·ligència artificial.

 

Un projecte en col·laboració amb:

Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC)

Universitat Pompeu Fabra – UPF Ventures (UPF)

Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC)

Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)

Kreomúsica (web)

 


Augmented Creativity

Festival of music and artificial intelligence – Barcelona 2021

New technologies, and artificial intelligence in particular, are changing the nature of creative processes. Computers play very significant roles in creative processes such as music, architecture, fine arts and science.

Technology has always allowed human creativity. The emerging collaborations between humans and machines are destined to become the next technological leap in art and produce works of art that we have never experienced before. This point of view has given rise to a new subfield of artificial intelligence for this computational creativity. A new democratization tendency to assist and increase human creativity.

The ARTIFICIA Festival is the first dedicated entirely to augmented creativity in Spain. It will be carried out for 2 days and will also carry out educational activities throughout the year, as well as occasional collaborations with other organizations related to music, technology and artificial intelligence.

 

A project in collaboration with:

Artificial Intelligence Research Institute (IIIA-CSIC)

Pompeu Fabra University – UPF Ventures (UPF)

High School of Music of Catalonia (ESMuC)

Symphonic Orchestra of Vallès (OSV)

Kreomúsica (web)