Festival de música i intel·ligència artificial – Barcelona 2021

Les noves tecnologies, i la intel·ligència artificial en particular, estan canviant de forma dràstica la naturalesa dels processos creatius. Els ordinadors exerceixen papers molt significatius en processos creadors com la música, l’arquitectura, les belles arts i la ciència.

No obstant això, creiem que hem d’aspirar a relacions més ambicioses entre ordinadors i creativitat. En lloc de considerar l’ordinador com a eina d’ajuda als creadors humans, podríem veure’l com una entitat creativa en si mateixa. Aquest punt de vista ha donat lloc a un nou subcamp de la intel·ligència artificial dit creativitat computacional. Una nova tendència democratitzadora de la creativitat, que consisteix a assistir i augmentar la creativitat humana.

El Festival ARTIFICIA és durà a terme durant 1 dia (dissabte) i a més realitzarà activitats educatives al llarg de l’any, així com col·laboracions puntuals amb altres organitzacions relacionades amb la música, la tecnologia i la intel·ligència artificial.

 

Un projecte en col·laboració amb:

Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC)

Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)

Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC)

 


Festival of music and artificial intelligence – Barcelona 2021

New technologies, and artificial intelligence in particular, are drastically changing the nature of creative processes. Computers play very significant roles in creative processes such as music, architecture, fine arts and science.

However, we believe that we should aspire to more ambitious relationships between computers and creativity. Instead of considering the computer as a tool for helping human creators, we could see it as a creative entity in itself. This point of view has given rise to a new subfield of artificial intelligence for this computational creativity. A new tendency to democratize creativity, which is to assist and increase human creativity.

The ARTIFICIA Festival will be held for 1 day (Saturday) and will also carry out educational activities throughout the year, as well as occasional collaborations with other organizations related to music, technology and artificial intelligence.

 

A project in collaboration with:

Artificial Intelligence Research Institute (IIIA-CSIC)

Symphonic Orchestra of Vallès (OSV)

High School of Music of Catalonia (ESMuC)