Creativitat Augmentada

Festival de música i intel·ligència artificial – Barcelona 2021

Les noves tecnologies, i la intel·ligència artificial en particular, estan canviant de la naturalesa dels processos creatius. Els ordinadors exerceixen papers molt significatius en processos creadors com la música, l’arquitectura, les belles arts i la ciència.

La tecnologia sempre ha permès la creativitat humana. Les col·laboracions emergents entre humans i màquines estan abocades a convertir-se en el següent salt tecnològic en l’art i produir obres d’art que mai havíem experimentat abans. Aquest punt de vista ha donat lloc a un nou subcamp de la intel·ligència artificial dit creativitat computacional. Una nova tendència democratitzadora que consisteix a assistir i augmentar la creativitat humana.

El Festival ARTIFICIA està dedicat íntegrament a la creativitat augmentada. Es durà a terme durant 2 dies i a més realitzarà activitats educatives al llarg de l’any, així com col·laboracions puntuals amb altres organitzacions relacionades amb la música, la tecnologia i la intel·ligència artificial.

www.artificia.pro / info@artificia.pro

En col·laboració amb / In collaboration with / En colaboración con

Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial

(IIIA-CSIC)

Universitat Pompeu Fabra – UPF Ventures

(UPF)

Escola Superior de Música de Catalunya

(ESMuC)

L’Auditori de Barcelona

(web)

Orquestra Simfònica del Vallès

(OSV)

Kreomúsica

(web)

 


Augmented Creativity

Festival of music and artificial intelligence – Barcelona 2021

New technologies, and artificial intelligence in particular, are changing the nature of creative processes. Computers play very significant roles in creative processes such as music, architecture, fine arts and science.

Technology has always allowed human creativity. The emerging collaborations between humans and machines are destined to become the next technological leap in art and produce works of art that we have never experienced before. This point of view has given rise to a new subfield of artificial intelligence for this computational creativity. A new democratization tendency to assist and increase human creativity.

The ARTIFICIA Festival is dedicated entirely to augmented creativity. It will be carried out for 2 days and will also carry out educational activities throughout the year, as well as occasional collaborations with other organizations related to music, technology and artificial intelligence.


Creatividad Aumentada

Festival de música e inteligencia artificial – Barcelona 2021

Las nuevas tecnologías, y la inteligencia artificial en particular, están cambiando de la naturaleza de los procesos creativos. Los ordenadores desempeñan papeles muy significativos en procesos creadores como la música, la arquitectura, las bellas artes y la ciencia.

La tecnología siempre ha permitido la creatividad humana. Las colaboraciones emergentes entre humanos y máquinas están abocadas a convertirse en el siguiente salto tecnológico en el arte y producir obras de arte que nunca habíamos experimentado antes. Este punto de vista ha dado lugar a un nuevo subcampo de la inteligencia artificial dicho creatividad computacional. Una nueva tendencia democratizadora que consiste en asistir y aumentar la creatividad humana.

El Festival ARTIFICIA está dedicado íntegramente a la creatividad aumentada. Se llevará a cabo durante 2 días y además realizará actividades educativas a lo largo del año, así como colaboraciones puntuales con otras organizaciones relacionadas con la música, la tecnología y la inteligencia artificial.