AUGMENTED CREATIVITY

CREATIVITAT AUGMENTADA

CREATIVIDAD AUMENTADA

www.artificia.pro
ARTIFICIA is an online platform for the promotion of computational creativity.
New technologies and, in particular, artificial intelligence are changing the nature of creative processes.
The emerging collaborations between humans and machines are the next technological leap in art.


ARTIFICIA és una plataforma en línia per a la promoció de la creativitat computacional.
Les noves tecnologies i, en particular, la intel·ligència artificial estan canviant la naturalesa dels processos creatius.
Les col·laboracions emergents entre humans i màquines són el següent salt tecnològic en l’art.


ARTIFICIA es una plataforma en línea para la promoción de la creatividad computacional.
Las nuevas tecnologías y, en particular, la inteligencia artificial están cambiando la naturaleza de los procesos creativos.
Las colaboraciones emergentes entre humanos y máquinas son el siguiente salto tecnológico en el arte.